แสดงสินค้า CrystalFloor ในงาน สมาคมโรงสีข้าวไทย 2018

สมาคมโรงสีข้าวไทย 2018
8 ธันวาคม 2561 บริษัท เรพ ฟลอร์ จำกัดได้เข้ารวมออกบูธจัดแสดงสินค้า นวัตกรรมพื้นใหม่ๆ งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thairicemillers.org/

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ